Договір


про надання телекомунікаційних послуг

м. Київ «__» 2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальності “РОЯЛ ТЕЛЕКОМ”, яке внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за № 2270, дата реєстрації повідомлення в НКРЗІ 04.12.2020 р., в особі директора Коляденко Олексія Юрійовича (надалі – «Оператор») та
___________________________________________________________________ паспорт ___________________________________________________________ який зареєстрований та проживає __ __________________________________, далі за текстом «Абонент», з іншої сторони, разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”, уклали цей Договір (надалі – “Договір”) про наведене нижче:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1.1. У відповідності до умов цього договору Абонент замовляє та отримує на платній основі, а Оператор надає Абоненту телекомунікаційні послуги (“надалі – Послуги”)
  1.2. Послуги, які Абонент одержує й оплачує відповідно до Договору, їх вартість і характеристики зазначені в Додатках до цього Договору, які є його невід’ємною частиною. Абонент за погодженням Оператора може внести зміни в асортимент Послуг, що надаються Оператором, шляхом направлення Оператору письмової заяви, додатково замовити телекомунікаційні послуги, що не були замовлені Абонентом раніше, шляхом підписання відповідного Додатку до Договору.
 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА
  2.1. Оператор має право:
  2.1.1. Змінювати тарифи на Послуги, які встановлюються Оператором самостійно, шляхом направлення письмового повідомлення Абоненту та оприлюднення інформації про зміну тарифів не пізніше ніж за 7 днів до запровадження таких змін, порядку їх нарахування, форми оплати у відповідності до діючого законодавства.
  2.1.2. Скорочувати перелік Послуг або припинити надання Послуг Абоненту у випадку порушення Абонентом умов Договору, Правил (Регламенту) використання послуг або законодавства України у сфері телекомунікацій, або відключити кінцеве обладнання Абонента, якщо воно не має виданого в установленому законодавством України порядку документа про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.
  2.1.3. Оператор має право на вимогу уповноважених на це органів влади або у випадку необхідності переконфігурації мультисервісної мережі Оператора змінювати телефонні номери та/або адреси мережі Інтернет, виділені Абоненту, із попереднім письмовим повідомленням Абонента не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів, у тому числі шляхом направлення відповідного листа у «персональний кабінет» Абонента.
  2.1.4. Відмовити Абоненту в наданні нових Послуг у разі наявності у Абонента заборгованості перед Оператором.
  2.1.5. В односторонньому порядку припинити дію Договору в разі порушення Абонентом чинного законодавства та положень цього договору.
  2.1.6. Оператор залишає за собою право переривати надання послуг для планового обслуговування засобів зв’язку й устаткування, про що повідомляє Абонента шляхом розміщенням інформації на веб-сайті Оператора або у «персональному кабінеті». Такі випадки не будуть вважатися перервами в наданні послуг. У разі аварійних робіт інформація надається виключно на запит по телефону цілодобової технічної підтримки і надсилання повідомлення у «персональний кабінет» не передбачається.
  2.1.7. Оператор залишає за собою право інформувати Абонента про стан його особового рахунку тоді, коли на його погляд це буде необхідно, або на прохання (запит) Абонента.
  2.1.8. Оператор має право на свій розсуд скоротити або припинити надання телекомунікаційних послуг в порядку та на умовах, що передбачені діючим законодавством України.
  2.1.9. Здійснювати тимчасове припинення надання послуг за заявою Абонента на строк, зазначений у заяві, але не більш як один рік. При цьому такий строк може змінюватися за окремою заявою Абонента. Тимчасове припинення надання послуг оплачується за тарифами, встановленими оператором, провайдером (для загальнодоступних послуг такий тариф не може перевищувати розміру абонентної плати за кожний місяць тимчасового припинення).
  2.1.10. Обмежувати можливість отримання Абонентом послуг у разі відсутності коштів на особовому рахунку Абонента або досягнення визначеної договором суми шляхом тимчасового припинення надання послуг (за наявності технічної можливості).
  2.1.11. Права Оператора, не зазначені в розділі 2.2. Договору, визначені п. 38 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та ст.38 Закону України «Про телекомунікації».

2.2. Оператор зобов’язується:
2.2.1. Підключити Абонента до своєї телекомунікаційної мережі і забезпечувати безперебійне та якісне надання послуг.
2.2.2. Нести перед Абонентом майнову відповідальність, передбачену ст. 40 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 р. № 1280-ІV (надалі – Закон України «Про телекомунікації»), у разі ненадання або неналежного надання телекомунікаційних послуг.
2.2.3. Оприлюднювати інформацію про якість послуг відповідно до законодавства.
2.2.4. Надавати Абоненту інформацію про Послуги.
2.2.5. Цілодобово надавати Послуги згідно умов цього Договору і забезпечити доступ до Послуг на одному абонентському пристрої Абонента. Доступ до Послуг на додаткових абонентських пристроях Абонент забезпечує самостійно, або в разі погодження з Оператором, замовляє Оператору як додаткову послугу.
2.2.6. Надавати інші Послуги, якщо це передбачено Додатковими угодами до цього Договору.
2.2.7. У випадку раптового переривання Послуги, що сталося з вини Оператора, вжити заходів щодо відновлення надання Послуги Абонентові.
2.2.8. Надавати Абонентові технічну підтримку та допомогу консультаційного характеру, якщо це необхідно. Виїзди для усунення пошкоджень виконуються у робочий день, а саме з понеділка по п’ятницю, з 10-00 до 18-00, крім святкових днів.
2.2.9. У разі відсутності технічної можливості надання послуг повернути сплачений Абонентом аванс, при цьому застосування будь-яких штрафних санкцій не передбачено.
2.2.10. Оператор має інші права та обов’язки, визначені Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та іншими нормативно-правовими актами в сфері телекомунікацій.
2.2.11. Обов’язки Оператора не визначені розділом 2.2. Договору, визначені п. 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та ст. 39 Закону України «Про телекомунікації».

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА
  3.1. Абонент має право:
  3.1.1. Отримувати різні Послуги або пакети Послуг, що пропонуються Абоненту Оператором.
  3.1.2. Отримувати від Оператора інформацію про Послуги по телефону, поштою, через «персональний кабінет», а також у центрах продажу та обслуговування абонентів.
  3.1.3. Відмовитись від Послуг та припинити дію Договору у порядку, визначеному цим договором.
  3.1.4. В строк не пізніше 10 календарних днів з моменту закінчення звітного періоду, письмово повідомити Оператора про будь-які претензії, що пов’язані з наданням Послуг, або претензій щодо їх вартості. У випадку, коли Оператор протягом вказаного терміну не отримує від Абонента претензій щодо якості та вартості Послуг, Послуги вважаються наданими належним чином та прийнятими без зауважень.
  3.1.5. Замовити додатково або змінити відповідно до своїх інтересів вид Послуги з числа запропонованих Оператором програмної послуги та Оператором телекомунікацій, звернувшись до Оператора програмної послуги та/або Оператором телекомунікацій з письмовою заявою за адресами вказаними в даному Договорі.
  3.1.6. Звертатись до Оператора програмної послуги та/або Оператора телекомунікацій із письмовими скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості Послуг за адресами, які вказані в даному Договорі.
  3.1.7. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку у разі невиконання Оператором програмної послуги та/або Оператором телекомунікацій своїх обов’язків, передбачених цим Договором, попередивши письмово (заявою) Оператора програмної послуги та/або Оператора телекомунікацій за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання за адресами, вказаними у даному Договорі, із зазначенням причин розірвання та за умови відсутності заборгованості Абонента перед Оператором програмної послуги та Оператором телекомунікацій.
  3.1.8. Отримувати від Оператора програмної послуги та Оператора телекомунікацій інформацію про Послуги, Додаткові послуги та умови їх надання.
  3.1.9. Права Абонента не визначені розділом 3.1. Договору, визначені п. 35 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та ст. 32 Закону України «Про телекомунікації».

3.2. Абонент зобов’язується:
3.2.1. Приймати та сплачувати Послуги (роботи), що надаються (виконуються) Оператором, своєчасно та в повному обсязі згідно умов, передбачених цим Договором та відповідними Додатками до нього, але не пізніше строків, зазначених в рахунках, які виставляються Оператором Абоненту.
3.2.2. В строк не пізніше трьох робочих днів інформувати Оператора про наступні обставини: зміну П.І.П., місцезнаходження (для фізичних осіб), а також контактного телефону, факсу, електронної адреси, керівника підприємства та/або банківських реквізитів; припинення діяльності чи банкрутство Абонента юридичної особи та про всі інші зміни, що мають суттєве значення для виконання умов цього Договору. Якщо Абонент не повідомив Оператора письмово (шляхом надіслання Оператору письмового повідомлення рекомендованим листом із повідомленням про вручення, або з застосуванням кур’єрської пошти) про вказані обставини, то передані від Оператора Абоненту повідомлення та документи вважаються отриманими та Абонент не звільняється від оплати Послуг, наданих Оператором, відповідно до направлених Абоненту рахунків Оператора.
3.2.3. У разі, якщо для виконання робіт з підключення необхідно отримати відповідні погодження у власника приміщення (будинку) або іншої уповноваженої особи, Абонент зобов’язується самостійно сприяти Оператору у отриманні необхідних дозволів та погоджень. Термін початку надання Послуг відкладається на час одержання дозволів та/або погоджень від третіх осіб.
3.2.4. Контролювати роботу власного кінцевого обладнання, яке без його відома може самостійно встановлювати з’єднання.
3.2.5. Не передавати права та/або обов’язки Абонента за даним Договором третім особам без попередньої письмової згоди Оператора.
3.2.6. Не допускати підключення абонентських пристроїв передавання даних, які не мають сертифіката відповідності.
3.2.7. Не виконувати модернізацію і/чи програмування свого обладнання, що може будь-яким негативним чином вплинути на функціонування мережевого обладнання Оператора.
3.2.8. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуг іншим абонентам.
3.2.9. Не допускати використання Послуг для створення незручностей іншим абонентам, або у спосіб, який може ускладнити використання Послуг Оператора іншими абонентами.
3.2.10. Забезпечувати уповноваженим співробітникам, агентам чи підрядчикам Оператора доступ у приміщення Абонента та до траси прокладання кабелю (до слабоструменевих стояків (щитків), підвальних приміщень та інше) з метою виконання Оператором своїх зобов’язань за даним Договором.
3.2.11. Прийняти роботи по підключенню Послуг не пізніше ніж через 7 календарних днів з дати фактичного виконання робіт з підключення та організації каналу зв’язку. Прийняття робіт по підключенню Послуг підтверджується підписанням Сторонами акту на виконання робіт.
3.2.12. Виконувати вказівки фахівців Оператора, необхідні для використання послуг за Договором. Абонент зобов’язаний зі свого боку забезпечити працездатність та правильність використання абонентських пристроїв та іншого обладнання, програмного забезпечення, та здійснити інші дії, що є необхідними для отримання Послуг за Договором.
3.2.13. Дотримуватись вимог конфіденційності та не розголошувати інформацію про Оператора і його клієнтів, отриману будь-яким чином в ході користування Послугами, що надаються за цим Договором, без письмової згоди Оператора.
3.2.14. З основними Правилами (Регламентом) використання Послуг Абонент повинен ознайомитись за електронною адресою сайту: https://royal-telecom.net Вказані Правила (Регламент) є невід’ємною частиною цього Договору. Укладення цього Договору підтверджує, що Абонент ознайомлений з вищезазначеними Правилами та зобов’язується дотримуватись їх.
3.2.15. Абонент має інші права та обов’язки, визначені Законом України “Про телекомунікації”, Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та іншими нормативно-правовими актами в сфері телекомунікацій.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  4.1. У разі порушень умов Договору винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  4.2. Оператор програмної послуги звільняється від виконання своїх обов’язків у разі виникнення форс-мажорних обставин, тобто обставин непереборної сили, передбачити які неможливо на момент підписання та/або виконання Договору, а саме у випадках: несанкціонованого втручання Абонента або будь-яких осіб у роботу телекомунікаційної мережі, воєнні дії, стихійні лиха, аварії, катастрофи, саботаж, громадські заворушення, диверсія, рішення органів державної влади, управління та/або місцевого самоврядування, відсутність електроенергії, скасування ліцензії на послуги, зміни кон’юктури ринків, неможливість надання Послуг та Додаткових послуг за відсутності технічних можливостей та/або з інших поважних причин, зміни напрямків діяльності Оператора програмної послуги та/або Оператора телекомунікацій тощо.

4.2. Оператор не несе відповідальності:
4.2.1. За зміст та якість отриманої Абонентом в процесі використання Послуг інформації, за її подальше використання та зберігання Абонентом.
4.2.2. За будь-які ушкодження, які були завдані Абоненту в результаті користування Послугами, в тому числі ушкодження або втрату даних в результаті затримок, неотримання, помилкової адресації або переривання Послуг, які були викликані помилками, недбалістю або недоглядом Абонента.
4.2.3. За неможливість отримання Послуг, погіршення якості Послуг, перебої в роботі та таке інше, які виникли прямо або опосередковано з причин, що знаходяться поза межами контролю та впливу Оператора.
4.2.4. За якість функціонування окремих сегментів і вузлів мережі Інтернет, які не є власністю Оператора.
4.2.5. Перед Абонентом та третіми особами, якщо їм буде заподіяно шкоду (збитки) будь-якого роду, в ході використання Абонентом на власний розсуд Послуг за даним Договором та без будь-якої вини Оператора.
4.2.6. За порушення Абонентом встановлених цим Договором строків оплати абонентської плати, Оператор має право нарахувати Абонентові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми, з урахуванням індексу інфляції за кожний день прострочення, яку Абонент зобов’язаний сплатити разом з платнею за повторну активацію послуги, вартість платні за повторну активацію послуги визначається діючими розцінками.
4.2.7. У разі невиконання або неналежного виконання Оператором своїх зобов’язань за цим Договором, Оператор несе відповідальність в межах розмірів штрафних санкцій, встановлених ч. 1 ст. 40 Закону України “Про телекомунікації” № 1280-IV від 18.11.2003 року зі змінами та доповненнями, при цьому допускається стягнення тільки вказаних штрафних санкцій, заподіяні збитки та моральна шкода не відшкодовуються. Сумарний розмір відповідальності Оператора за Договором не може перевищувати половину щомісячної вартості послуг.
4.2.8. Оператор докладає всіх зусиль для забезпечення нормального функціонування свого устаткування, але не може давати абсолютну гарантію безперебійності і безпомилковості його роботи.
4.2.9. В разі поломки на мережі чи в обладнанні Оператор зобов’язується налагодити постачання послуги в робочий час згідно графіку роботи підприємства, пн – сб з 9:00 – 18:00, але не пізніше 3 діб з моменту поломки.
4.2.10. Розмежування зон відповідальності:
Абонент самостійно відповідає за власне активне мережеве обладнання, програмне забезпечення, та кабель, прокладений по приміщенню Абонента.
Оператор відповідає за активне та пасивне мережеве обладнання поза приміщенням Абонента.
У разі виникнення пошкодження, відшкодування витрат на усунення такого пошкодження виконується за рахунок Сторони, у зоні якої виникло таке пошкодження.
Оператор не відповідає за наявність електроживлення у приміщенні Абонента, кожна технічна площадка Оператора обладнана джерелами безперебійного живлення з терміном автономної роботи для будинкового вузла не менше 30 хвилин, для районного вузла не менше 24 годин. У разі відсутності живлення більше вказаних термінів працездатність мережі порушується і надання послуг відновлюється після подачі електроживлення на вузол оператора, така перерва у роботі не вважається сторонами припиненням надання послуг з вини Оператора, а вважається дією обставин непереборної сили.
4.2.11 Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили належать: війна, страйки, пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні лиха; оголошення ембарго, прийняття уповноваженими державними органами України нормативно-правових актів та інші дії чи бездіяльність органів влади та/або управління України чи інших країн, підприємств, установ, організацій, які безпосередньо впливають на виконання Сторонами їх обов’язків. Сторони зобов’язані письмово, не пізніше 10 днів з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню Договору.
Абонента повідомлено про необхідність застосування антивірусного програмного забезпечення та програмного забезпечення для захисту від хакерських атак, поставка програмного забезпечення не є предметом даного Договору.
4.2.12. Окрім відповідальності згідно даного договору, Абонент та Оператор телекомунікацій несуть відповідальність передбачену діючим законодавством.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
  5.1. Абоненту надається один особовий рахунок, на підставі якого здійснюються розрахунки за надані телекомунікаційні послуги. На особовому рахунку проводиться облік вартості наданих Абоненту телекомунікаційних послуг та отриманих від Абонента коштів в рахунок оплати телекомунікаційних послуг.
  5.2. Абонент зобов’язується оплачувати вартість телекомунікаційних послуг, які надаються Оператором, тарифне регулювання яких здійснюється Оператором самостійно і не підлягає державному регулюванню, відповідно до тарифів, встановлених Оператором та зазначених у відповідних Додатках до даного Договору.
  5.3. Оплата Послуг за цим Договором здійснюється у гривнях, попередньою оплатою, яка складає 100% щомісячної вартості Послуг.
  5.4. При здійсненні оплати рахунку Абонент зобов’язаний вказати у своєму платіжному дорученні номер цього Договору.
  5.5. Якщо до останнього дня місяця кошти Абонента не перераховані на розрахунковий рахунок Оператора, тоді 01 числа наступного місяця, при наявності заборгованості у Абонента або недостатній сумі авансового внеску для користування Послугами у поточному місяці, надання Послуг Абоненту автоматично призупиняється до моменту внесення останнім необхідної суми. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів банківською установою на поточний рахунок Оператора. Перерахунок розміру абонентської плати пропорційно часу тимчасового призупинення надання послуг не здійснюється.
  5.6. Внесення першого авансового платежу здійснюється Абонентом до підписання або ж в день підписання ним цього Договору.
  5.7. Списання коштів за Послуги починається з моменту підписання наряду на підключення Абонента або першого входу Абонента до мережі Інтернет.
  5.8. Після відключення Абонента від мережі Оператора Сторони проводять взаємні розрахунки протягом 3 (трьох) тижнів з дня повного відключення Абонента від мережі Оператора.

 2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  6.1. Договір набуває чинності з дня його підписання обома Сторонами і діє до його припинення однією зі Сторін, в порядку, передбаченому даним Договором або чинним законодавством України.
  6.2. Строк дії договору вважається продовжений на один календарний рік у випадку, якщо жодна сторона не заявить про бажання його розірвати за 30 днів до закінчення строку договору.
  6.3. Кожна з Сторін може припинити дію Договору або будь-якого з його додатків, письмово, шляхом подачі заяви, або рекомендованим листом, попередивши про це іншу Сторону за 30 днів до бажаної дати розірвання Договору або Додатку до нього, крім випадку, коли дія Договору припиняється згідно п.3.1.6.
  6.4. У випадку розірвання цього Договору, кошти на особовому рахунку Абонента, що залишилися невичерпаними на момент розірвання Договору, після погашення заборгованості Абонента, повертаються за письмовою заявою Абонента у строк, визначений в п.4.8.
  6.5. Дія договору автоматично припиняється у частині послуг, що надаються Оператором, в разі припинення дії відповідної ліцензії (дозволу і т.п.) на послугу, або тимчасово припиняє свою дію в разі несвоєчасного поновлення строку дії відповідної ліцензії (дозволу і т.п.) Оператор зобов’язаний попередити про це Абонента протягом наступного робочого дня припинення дії ліцензії та про неможливість її поновлення. В цьому випадку за бажанням Абонента, Договорі може бути достроково розірвано протягом наступного робочого дня, сплачена наперед абонентська плата та інші авансові платежі підлягають поверненню Абоненту протягом трьох банківських днів з моменту дострокового розірвання цього Договору.
  6.6. Після початку надання послуг, їх надання здійснюється Оператором до закінчення строку дії Договору. Надання цих послуг може бути призупинено або припинено на підставах, передбачених Договором, але не більше ніж на 4 години щомісячно, за умови збереження цілісності кабельних мереж та обладнання, та наявності електроживлення на технічних ділянках Оператора, у випадку пошкодження мереж термін призупинення може бути більшим (до остаточного налагодження відповідних мереж);
  6.7. Сторони дійшли згоди, що до вимог про стягнення заборгованості за наданні телекомунікаційні послуги застосовується позовна давність у три роки.

 3. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  7.1. Будь-які суперечки, що виникають між Оператором і Абонентом під час виконання Договору або у зв’язку з ним, у разі неможливості їх вирішення шляхом переговорів, підлягають вирішенню у судовому порядку за встановленою підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
  7.2. Абонент не звільняється від платежів по неоплачених рахунках до врегулювання спорів по таких рахунках.

 4. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
  8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили або з вини іншої Сторони. До обставин непереборної сили належать: війна, страйки, пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні лиха; оголошення ембарго, інші дії чи бездіяльність органів влади та/або управління України чи інших країн, підприємств, установ, організацій, протиправні дії третіх осіб які безпосередньо впливають на виконання Сторонами їх обов’язків. Сторони зобов’язані письмово, не пізніше 48 годин з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню Договору. Підтвердженням настання обставин непереборної сили є офіційне підтвердження таких обставин Торгово-промисловою палатою України, яке надається не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня настання таких обставин. У випадку неможливості виконання Стороною обов’язків за Договором через протиправні дії третіх осіб, така Сторона повинна в зазначений вище термін надати документ, який буде підтверджувати протиправність дій саме третіх осіб.
  8.2. Оператор не несе відповідальності за неможливість виконання умов цього Договору внаслідок дії або бездіяльності третіх осіб, що безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору.

 5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
  9.1. Цей Договір, включаючи всі додатки і доповнення, складений при повному розумінні Сторонами предмету Договору.
  9.2. Цей Договір являє собою остаточну угоду між Сторонами і після його підписання всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу. Будь-які усні угоди стосовно предмету цього Договору виключаються.
  9.3. Недійсність будь-якої частини цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.
  9.4. Цей Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
  9.5. У випадках, не передбачених Договором та Додатками до Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.
  9.6. Сторони підтверджують, що вони ознайомлені з Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295, та зобов’язуються їх дотримуватись.
  9.7. Усі повідомлення, що стосуються цього Договору, повинні бути виконані в письмовій формі та відправлені з повідомленням про вручення за адресами, зазначеними в цьому Договорі.
  9.8. Абонент не заперечує, що при оформленні рахунків та податкових накладних за надані телекомунікаційні послуги, уповноважена особа Оператора буде застосовувати власний факсимільний підпис (факсиміле).
  9.9. Всі телекомунікаційні мережі, обладнання, кабельні мережі, інші технічні засоби, що використовуються Оператором для надання послуг є власністю Оператора.
  9.10. Всі додатки до даного Договору є його невід’ємною частиною. Сторони домовились, що зміни до даного Договору мають бути оформлені Додатковою угодою, яка має бути підписана уповноваженими представниками Сторін.

  1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
   10.1. Представники сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших, передбачених законодавством відносин. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

 6. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН ОПЕРАТОР АБОНЕНТ

ТОВ “РОЯЛ ТЕЛЕКОМ”
03169, м. Київ, Солом’янський район,
вул. Московська, 44/1
Код ЄДРПОУ 39538287
Платник податку на прибуток
на загальних умовах
Директор
___ О.Ю. КОЛЯДЕНКО ______________________________